Skip Navigation

Votre carrière chez Thales

DÉCOUVREZ NOS POSTES. UTILISEZ LES FILTRES DE RECHERCHE ET TROUVEZ L'OFFRE QUI VOUS CORRESPOND.

Menu

Down
Chercher à nouveau
Alternativement
Naviguer par
Ou

Koordynator ds. Projektów (Project Coordinator)

ID de l'offre R0075327 Date de publication 18/10/2019 Lieu: Cracovie (Ville), Voïvodie de Petite-Pologne, Poland
Full time, Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
Thales people architect solutions that support 85 million mainline and suburban passenger journeys, worldwide, every day. Our Rail Signalling and Communication systems are used on metro lines across major cities, and 72,000 kms of route, 52,000 trains per day in 16 countries are controlled by our Traffic Management Systems. Together We deployed the first-ever nationwide ticketing system which processes over 50 million ticketing transactions in 100 cities daily.

Opis stanowiska:

•nadzór nad realizacją harmonogramu własnego jak i podwykonawców

•raportowanie wykonania harmonogramu własnego jak i podwykonawców

•współpraca z Klientem oraz Zespołem Projektowym

•gromadzenie danych do harmonogramów i rozliczeń finansowych projektu

•przygotowywanie harmonogramów Rzeczowo-Finansowych, aktualizacje

•Współpraca z Contract Managerem w celu optymalizacji harmonogramów pod kątem Kontraktowym

•przygotowywanie raportów dobowych, tygodniowych, miesięcznych

•przygotowanie raportów cyklicznych dla potrzeb operacyjnych spółki

•koordynacja procesu regularnego raportowania z podwykonawcami i zespołem projektowym

•gromadzenie danych do raportów i rozliczeń finansowych projektu,

Odpowiedzialność:    

•za kompletność, aktualność i rzetelność wszystkich opracowywanych i aktualizowanych harmonogramów

•za zgodność opracowywanej dokumentacji z wymogami SIWZ

•za terminowe sporządzenie i dostarczenie wszelkich raportów wymaganych w toku realizacji projektu

•za zbieranie informacji od członków zespołu projektowego oraz klienta celem opracowania zestawień i raportów

Wymagania:

•bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i MS Project

•doświadczenie w projektach infrastrukturalnych z branży kolejowej, budowlanej, telekomunikacyjnej lub drogowej

•umiejętność współpracy w dużym zespołem projektowym

•znajomość metodyki zarządzania projektami oraz narzędzi używanych do prowadzenia projektów

Oferujemy:

•stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,

•pracę w międzynarodowym środowisku

•udział w ciekawych projektach opartych o najnowocześniejsze technologie

•pakiet dodatkowych benefitów (szkolenia techniczne i językowe, prywatna opieka medyczna, fundusz socjalny),

•możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego

Job description:
• supervision over the implementation of own and subcontractors' schedules
• reporting the implementation of own and subcontractors' schedules
• cooperation with the client and the project team
• collecting data for project schedules and financial settlements
• preparation of material and financial schedules, updates
• Cooperation with Contract Manager to optimize schedules from the Contract perspective
• preparation of daily, weekly, monthly reports
• preparation of cyclical reports for the operational needs of the company
• coordinating the regular reporting process with subcontractors and the project team
• collecting data for project reports and financial settlements,

Responsibility:
• for the completeness, timeliness and reliability of all schedules prepared and updated
• for compliance of the developed documentation with the ToR requirements
• for timely preparation and delivery of all reports required in the course of the project
• for collecting information from members of the project team and the client to develop summaries and reports

Requirements:
• very good knowledge of MS Office and MS Project
• experience in infrastructure projects in the rail, construction, telecommunications or road industries
• ability to cooperate in a large project team
• knowledge of project management methodology and tools used to conduct projects

We offer:
• stable employment on a full-time employment contract,
• work in an international environment
• participation in interesting projects based on the latest technologies
• a package of additional benefits (technical and language training, private medical care, social fund),
• the possibility of raising qualifications and professional development

At Thales we provide CAREERS and not only jobs. With Thales employing 80,000 employees in 68 countries our mobility policy enables thousands of employees each year to develop their careers at home and abroad, in their existing areas of expertise or by branching out into new fields. Together we believe that embracing flexibility is a smarter way of working. Great journeys start here, apply now!


< Retourner aux résultats

À propos de notre emplacement

Cracow, Poland

Rejoindre notre Talent Community

Interessé(e) parSaisissez les premières lettres d'une catégorie puis choisissez parmi les suggestions. Saisissez ensuite les premières lettres d'un lieu puis choisissez parmi les suggestions. Enfin, cliquez sur "Ajouter" pour créer votre alerte.

  • Management Offre & Projet, Cracovie (Ville), Voïvodie de Petite-Pologne, PologneSupprimer